Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą nie jest zobowiązany do opłacania ubezpieczenia chorobowego w ramach składek ZUS. Może przystąpić do takiego ubezpieczenia dobrowolnie w każdej chwili.

Prawo do zasiłku nabędzie dopiero po okresie wyczekiwania, który trwa 90 dni. Jednak warunkiem wypłacenia zasiłku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest terminowe opłacanie składek, przy czym istotna jest data wpływu składki na rachunek ZUS, a nie, jak w przypadku pozostałych płatności, data obciążenia naszego konta. Jeden dzień spóźnienia, lub opłacenie składki chorobowej w zaniżonej wysokości, spowoduje wykluczenie z ubezpieczenia chorobowego, o czym ZUS nie ma obowiązku nas poinformować. Jeśli jednorazowo zdarzy się taka sytuacja, mamy jeszcze możliwość zwrócić się do dyrektora oddziału ZUS, właściwego dla siedziby firmy, z wnioskiem o przywrócenie terminu płatności składki chorobowej. W takich sytuacjach, ZUS zazwyczaj rozpatruje takie podanie pozytywnie i wtedy, bez żadnych konsekwencji, zostaje nam przywrócone prawo do zasiłku. Gdyby jednak prośba została rozpatrzona negatywnie, należy wyrejestrować się ze wszystkich ubezpieczeń i od nowa zgłosić, ale od momentu ponownej rejestracji zaczyna nam znów biec 90 dniowy okres wyczekiwania.2008