Księgi Rachunkowe

– Sporządzanie bilansu otwarcia
– Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
– Sporządzanie deklaracji podatkowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług VAT
– Sporządzanie sprawozdań do GUS
– Nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości
– Konsultacje z zakresu rachunkowości
– Sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych:
– bilans
– rachunek zysków i strat
– przepływy środków pieniężnych
– informacja dodatkowa

– Kontrola dokumentów pod względem formalnym i informowanie Zleceniodawcy o brakach lub wadach otrzymanej dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu
– Prowadzenie rejestru środków trwałych
– Konsolidowanie sprawozdań finansowych
– Wystawianie faktur i re-faktur
– Rozliczanie kosztów eksploatacyjnych
– Rozliczanie delegacji
– Wystawianie not korygujących itd.
– Księgowanie wyciągów bankowych i rozliczanie rozrachunków (miesięczne wiekowanie należności i zobowiązań)
– Rozliczanie projektów inwestycyjnych
– Obliczanie miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego
– Przygotowywanie rocznej deklaracji podatku dochodowego (CIT-8) oraz sporządzanie sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego
– Opracowanie zakładowego planu kont
– Występowanie w imieniu Zleceniodawcy przed organami podatkowymi i kontrolnymi
– Opracowanie polityki rachunkowości
– Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
– Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych oraz walutowych
– Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji