W związku z nieodpłatnym korzystaniem z samochodu służbowego należy w danym miesiącu doliczyć wartość przychodu uzyskanego przez pracownika  przychodu do pozostałych przychodów uzyskiwanych przez pracownika ze stosunku pracy. Od uzyskanej w ten sposób podstawy wymiaru należy doliczyć składki ZUS.

W art. 12 updof (art. 18 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy o sus) opisane jest co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika . Skoro przychód za nieodpłatne wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych pracownika jest u niego przychodem ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 updof, to jest on wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i – w konsekwencji – na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozporządzenia składkowego określone kategorie przychodów są wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS, ale wśród tych wyłączeń nie zostały wymienione świadczenia polegające na nieodpłatnym udostępnieniu pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych.
Pracodawcy biorą pod uwagę możliwość wyłączenia tych przychodów z oskładkowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 wymienionego rozporządzenia.